Gerda ~ Ministerie van LNV

► door: A.IJ. van den Berg

Vrouwen doen in Nederland doorgaans de boodschappen. Dit maakt hen een grote economische macht, met de mogelijkheid om beslissingen te nemen die gevolgen hebben tot in de haarvaten van de voedselproductieketen.

Dat moet een reden zijn geweest voor het Ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit (LNV) om de Nederlandse vrouw eens grondig te masseren. Het departement liet daartoe een glossy tijdschrift vervaardigen, genoemd naar de minister van dienst, dat vorige week als bijlage met de drie grootste damesbladen werd rondgestuurd.

Voornaamste boodschap daarin: het leven is mooi, dankzij de inspanningen van de mensen van LNV.

Excuus voor deze propagandatruc was dan weer dat het ministerie 75 jaar bestaat.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer al een ‘motie van treurnis’ aangenomen over de stunt. Dat het blad een bewindsvrouwe lijkt te verheerlijken, ligt gevoelig nu het kabinet Balkenende IV onverwacht viel, en alles ineens verkiezingscampagne is geworden. Overheidsgeld is niet bedoeld voor de promotie van slechts éen partij.

Maar, de productie van het blad zal lang voor deze kabinetscrisis zijn begonnen. Ik vind het politieke rumoer om het blad dan ook niet zo interessant.

Boeiender is de vraag waarom het ministerie van landbouw nu echt met de uitgave kwam. Overbodiger ministerie bestaat er in Nederland namelijk niet. Het aandeel van de landbouw, of de voedselproductie, in de economie is domweg te gering. Bovendien komt vrijwel alle wet- en regelgeving op agrarisch gebied tegenwoordig uit Brussel — ook al omdat ruim 80% van het EU-budget voor landbouw en het ontwikkelen van plattelandsgebieden is gereserveerd.

Verder houden er wekelijks 50 boerenbedrijven mee op, terwijl tegelijk geldt dat er nog zeker 30.000 ondernemingen moeten verdwijnen; omdat die niet rendabel kunnen blijven in een wereldmarkt.

Redenen genoeg, kortom, om het ministerie zo gauw als kan op te heffen — wat een zeer nuttige bezuiniging zou zijn. Ware het niet dat er in Nederland nooit wat wordt afgeschaft waarmee politici eer kunnen inleggen. En omdat het CDA eeuwig aan de macht is in Nederland, en die partij vooral stemmen haalt op het platteland, bestaat normale logica in deze niet eens.

Gerda Verburg is vanzelfsprekend een CDA-minister.

Ik vind het veelbetekenend dat ze in het blad enkele malen wordt afgebeeld als strenge meesteres. Tegelijk staat ze er telkens houterig bij; wat weer voor haar pleit.

Misschien dat ik dus overdrijf om in deze glossy een vlucht naar voren te willen zien; de uitgave te beschouwen als een eerste verdediging van een ministerie zonder naam, en zonder toekomst. En toch is anders onbegrijpelijk waarom ineens de lezeressen van al die apolitieke damesbladen herinnerd moesten worden aan het bestaan van een overbodig departement.

Ze moeten wel weten dat er iets mist, als het ministerie er straks niet meer is.

* update: een half jaar later, in oktober 2010, zou het ministerie van LNV opgaan in het ministerie voor Economie, Landbouw, en Innovatie [EL&I]

Gerda
52 pagina’s
Ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit, 2010

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden