dit is het dossier:

Cornelis van der Wal

© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden

 

Hûn oan ’e himel ~ Cornelis van der Wal

De gedichten van Cornelis van der Wal hebben altijd iets bijzonders, zonder dat het mij in twee woorden lukt uit te leggen wat precies. Nu komt dit dilemma vaker voor bij besprekers van kunst. Daarom hebben die gezamenlijk een bargoens ontwikkeld van woorden die veel over een kunstwerk lijken te zeggen, zonder daarmee iets te verklaren.

hun oan e himel

‘Geladen’ hoort ook tot die vaste beschrijvende termen, die ik dan misschien toch lenen moet hier. Opvallend aan Van der Wal’s poëzie was voor mij namelijk steeds dat hij ongemerkt aan zijn zinnen iets meegeeft dat groter is dan de woorden alleen. Ook in zijn inmiddels zesde verzameling lukt dit weer.

Toen ik deze bundel sloot na de eerste keer lezen, bleef vooral die samengebalde energie bij mij hangen. En verder was de grote lichamelijkheid van sommige gedichten me niet ontgaan. Sommige dichters scheppen keurig aangeharkte wereldjes van taal, maar in Van der Wal’s poëtische universum wordt geleefd.

En gewoeld.

Regelmatig komt het verval als onderwerp terug in de gedichten, waarbij dan vaak de conclusie is dat er tegen die aftakeling gestreden worden moet. Dan gaat de dichter uitdagen, en jent hij zelfs soms. De kalender mag dan al haast anders beweren, voor een grafschrift is het nog te vroeg. Dat zou nog te kort zijn; zo begrijp ik ook uit de twee het meest autobiografisch lijkende gedichten.

Maar goed, poëzie is niet samen te vatten. In gedichten gaat om de woorden, en de beelden die deze oproepen. Om wat de regels uitzaaien.

FTP

dellade de pine fan in oar,
data morgana pater noster ha ha.
No, kom mar mei dyn firus
bin dochs al in âld sek.

Ik haw de ferbining iepen setten
gjin muorre fan fjoer
sa dogge gekken it faaks ek.

Van der Wal verraste mij – terwijl ik toch jaren beroepshalve over internet schreef – door te laten zien dat FTP tegenwoordig misschien beter het Firus Transport Protocol kan heten. Zeker voor hen die onbeschermd met hun computer online gaan. De eerste aanranding volgt dan ook al na 38 seconden gemiddeld, zo blijkt uit onderzoek.

En, hoewel het onderwerp van dit gedicht niet typerend voor deze bundel is, was wel opvallend dat ik het na éen keer stil lezen al half wist te reciteren. Poëzie is dat wat onthouden wordt, zei de dichter W.H. Auden. En vanuit dit strenge criterium geredeneerd zijn gedichten zelden meer poëzie dan bij Van der Wal. Veel frasen blijven bij het lezen onmiddellijk haken en in het geheugen hangen.

Zo waren dat bij mij onder meer: het meermaals voorkomende / Read sop bitekop /.

/ De sjamme hapsnap sil sizze hoe ’t it moat / [De sjamme]

Het Fries dat Van der Wal schrijft, associeer ik daarom in kwaliteit nog het meest met het Nederlands zoals een Lucebert dat hanteerde. Hun beider frasering en klankkleur zijn uniek, en sommige woorden horen nadat zij ze gebruikten voortaan als vanzelfsprekend bij elkaar. Probeer alleen niet uit te leggen waarom dan nu ineens wel.

Tenslotte, de titel van de bundel Hûn oan ’e himel slaat op Sirius, de helderste ster aan onze hemel na de zon. De hondster. Ook het bijbehorende gedicht vond ik niet typisch voor de bundel, omdat de dichter er verlossing van buitenaf in zoekt; niet zelf de strijd lijkt aan te gaan, zoals in meerdere andere gedichten. Maar hoe het ook zij, de titel gaf wel aanleiding om het omslag met sterrenstof te bestrooien. Daardoor is dit ook door de vormgeving een werkelijk prachtig boekje, waaraan de afbeelding hierboven geen recht doet.

Cornelis van der Wal, Hûn oan ’e himel
44 pagina’s
Utjouwerij Bornmeer, 2007
ISBN 978-90-5615-140-9
prijs: € 15,–

* weblog van Cornelis van der Wal
* website útjouwerij Bornmeer


Spiegel van de Friese poëzie ~ Teake Oppewal e.a. sam.

dit is het slot aan een reeks van vier boeklogjes, die hier begint

In de hedendaagse Friese literatuur is er éen moment aan te wijzen waarop het idee ontstond dat een klein taalgebied toch ook iets groots te bieden heeft. Dit was toen de dichter Tsjêbbe Hettinga op de Frankforter boekenbeurs in 1993 een optreden gaf dat bijzonder veel indruk maakte. Hettinga’s verzen duren ook nogal even, en hij heeft een zeer eigen manier van voordragen — die om een onverbiddellijke parodie schreeuwt wat mij betreft.


Dat er daarom in 1994 een Spiegel van de Friese poëzie verscheen, was niet toevallig. De belangstelling was immers gezaaid, en diende dan ook maar geoogst te worden.

Die editie uit 1994 werd ingeluid met een lang essay waarin de Friese literaire geschiedenis in zijn ontwikkeling geschetst werd. Dit was een gedegen beschouwing, die volgens sommige besprekers van toen alleen de prijs van de aankoop al waarmaakte. 1

Typerend genoeg is dit essay weggelaten uit de derde en herziene druk van de Spiegel van de Friese poëzie uit 2008. Er bestaat inmiddels immers een heel koffietafelboek over de Friese literaire geschiedenis, waar naar verwezen kan worden, zo moeten de samenstellers hebben gedacht. Of anders was het de uitgever.

Ik vind dat een ontstellende vergissing.

Hierdoor is bijvoorbeeld compleet onduidelijk waarop de gedichten in dit boek uitgekozen zijn. Overigens geldt dit gebrek aan verantwoording in meer of mindere mate voor alle vier de recente bloemlezingen. En het is waarschijnlijk inmiddels een stokpaardje van me, maar bloemlezingen die enkel een verzameling gedichten brengen, zijn alleen interessant als dan toch op éen of andere manier duidelijk wordt waarom juist die gedichten zijn opgenomen.

Philip Larkin’s Oxford Book of Twentieth Century English Verse is niet interessant om de gedichten die in elke andere bloemlezing te vinden zijn. Dat boek wordt speciaal door de subjectieve keuze van de vele onbekenden die Larkin duidelijk als geestverwanten zag. Maar dit aspect hoefde hij niet uit te leggen, bij uitzondering.

Voor de herziene druk van de Spiegel van de Friese poëzie geldt dat die terecht aandacht heeft voor wat er sinds 1990 aan poëzie verschenen is. De jongens die Droom in blauwe regenjas samenstelden, hebben in elk geval dat bereikt.

Maar er staat terloops wel iets heel typerends in de korte toelichting achterin:

In de achterliggende periode verschenen drieëntwintig uitgaven van verzamelde gedichten of bloemlezingen uit één oeuvre. Sommige hiervan bevestigen de canon zoals die gepresenteerd werd in de eerste Spiegel, andere kunnen worden gezien als een reactie op die selectie met de bedoeling de canon ‘op te schudden’. [495]

Dit boek biedt dus de Friese poëziecanon, zonder dat de samenstellers de moeite hebben genomen uit te leggen waarom die dan zo is. Nog afgezien van mijn elders uitgebreid beschreven afkeer van canons, vind ik het gemis aan toelichting daarmee wel erg arrogant. Bovendien klopt de claim niet. Abe de Vries’ anthologie Het goud op de weg, is namelijk vaak vollediger in het tonen van de canonische gedichten van de twintigste en eenentwintigste eeuw, zoals alleen al uit het staatje blijkt van de meest gebloemleesde gedichten.
 

 
 
Dibr100mGodwSpigl
Boorsma, Pier    
In Memoriam Matris
  
 
Bruinja, Tsead    
leave nimmen wit hoe’t yn… 
Kelder
 
Feddema, Anne    
Yn ’e neisimmer
 
 
Hettinga, Tsjêbbe    
It Wikeler hop
 
 
Krol, Sybe    
Hjir leit de see…
 
 
Kuiper, Elmar    
Bylden
 
 
Schoorstra, Willem    
Ynwijing
 
 
Soepboer, Albertina    
De pleats
 
 
Tamminga, Douwe    
De sitadel
 
 
Vries, Abe de    
Igge 
In waarm wek altiid
 
 
Wal, Cornelis van der    
Românse 
Skjinhead
 
 

Enfin, meldde ik eerder al dat Tsead Bruinja’s ‘Kelder’ het absolute bloemleesgedicht is geworden, omdat het in alle vier de recente anthologieën werd opgenomen. Dertien andere gedichten staan er in drie van de vier. Welk overzicht leert dat als er ooit een ‘dichter fan it Heitelân’ gekozen moet worden, naast Tsead Bruinja ook Abe de Vries en Cornelis van der Wal zouden moeten solliciteren.

Er is zonder moeite nog veel meer te schrijven over dit boek, zoals dat ik het lelijk vind dat de gedichten achter elkaar door blijven lopen op de pagina’s. Of dat de middeleeuwen van een taal niet de meest interessante periode zijn voor een hedendaagse lezer, en mij onbegrijpelijk blijft waarom een bloemlezer daar toch wil beginnen. Maar zulks schreef ik gisteren ook al.

Verder heb ik bij geen van de bloemlezingen iets over de vertalingen naar het Nederlands gezegd, terwijl velen daar toch over schijnen te vallen. Ik heb die omzettingen namelijk simpelweg niet gelezen. Poëzie is dat wat er verdwijnt bij vertaling; en zelfs als een vertaling een goed gedicht oplevert, is dat toch een ander gedicht dan het origineel. Dus, dat anderen dan de dichter toch poëzie hebben willen maken van de vertalingen, leidt allicht tot irritaties bij degenen die beide versies kunnen lezen.

Mij ging het de afgelopen weken om een paar zaken bij het doornemen van al die poëzie. Om weer eens te kijken wat de Friese taal me brengen kan. En om te zien wat de klassiekers zijn onder de gedichten; wat de poëzie is die iedere bloemlezer opneemt; wat daarmee in het algemeen goed wordt gevonden; en of ik het daar mee eens ben.

Luidt mijn conclusie toch dat mijn ideale bloemlezing van Friese poëzie een heel andere presentatie zou krijgen — logisch van gedicht naar gedicht gaand, desnoods dwars door de eeuwen of decennia heen — maar dat zelfs dit gedroomde boek lacunes zou kennen. Friese dichters bieden soms veel, en op het moment misschien zelfs opmerkelijk veel in het licht surreële genre, maar ik mis toch enkele registers die de poëzie in andere talen mij wel brengt. Noem het een lucide intelligentie, noem het een afstandelijke spot.

Noem het de wijsheid die de echt groten zo terloops als wapen weten in te zetten.

[Meer opmerkingen over het totaal aan Friese poëzie dat mij gepresenteerd werd hier]

morgen, bij wijze van epiloog

Spiegel van de Friese poëzie
Van de zeventiende eeuw tot heden
Samengesteld door Teake Oppewal en Pier Boorsma
320 pagina’s
Meulenhoff, 1994
 
Spiegel van de Friese poëzie
Van de zeventiende eeuw tot heden
Samengesteld door Pier Boorsma, Teake Oppewal, en Geertrui Visser
526 pagina’s
Meulenhoff 2008, derde en herziene druk
  1. *update 10 iv 2010, Die tekst is tegenwoordig als pdf hier te downloaden. []